top of page

Nhấp vào Chi tiết

GU10 khẩn cấp

Thời gian khẩn cấp 2,5 giờ

Nhấp vào Chi tiết

Nhấp vào Chi tiết

8W / 11W / 14W

Musrhoom có thể thay thế

Bóng đèn khẩn cấp

bottom of page